Privacy statement

Facilicom Group en zijn bedrijfsonderdelen

Ook belangrijk

Ons privacy statement

Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van Facilicom Group en zijn bedrijfsonderdelen (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site.

Algemeen
Facilicom Group en zijn divisies/bedrijven respecteren uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.

Scope
Deze verklaring is van toepassing op het recruitmentsysteem en de ‘werkenbij’ website (https://www.werkenbijfacilicom.nl/) van Facilicom Group en zijn divisies/bedrijven (vanaf hier Facilicom Group).

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Facilicom Group verwerkt onderstaande persoonsgegevens om de juiste mensen voor openstaande vacatures te kunnen vinden. Facilicom Group is verwerkingsverantwoordelijke voor álle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?
Op de volgende manieren levert u gegevens bij ons aan:

 • direct via een (digitaal) formulier;
 • door bovenstaande website te bezoeken;
 • door ons te benaderen via social media;
 • door middel van persoonlijke contactmomenten, telefoongesprekken en/of e-mail;
 • indirect via wervings- en selectiebureaus.

Als u op bovenstaande wijze solliciteert of onder onze aandacht komt

 • dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Met ons recruitmentproces willen wij de juiste match tussen mens en functie vinden. Om die reden hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Niet alleen om de juiste match te vinden, maar ook om contact met u te kunnen onderhouden. Wij verwerken de volgende gegevens van u: roepnaam, achternaam, tussenvoegsel, geslacht, geboortedatum, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, CV, motivatiebrief en LinkedIn pagina (optioneel).
 • verwerken wij tevens het IP-adres van uw apparaat. Dat doen we om de website te technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij, de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van uw bezoek of de sessie.

Communicatie via social media
Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Youtube, Instagram en LinkedIn. U kunt via social media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden, om u deel te kunnen laten nemen aan acties, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens: uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Archiefdoeleinden
Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk. Soms is het noodzakelijk om gegevens langer te bewaren. Deze worden dan gearchiveerd op een plek waar slechts een beperkt aantal mensen bij kan. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij u van te voren toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als

 • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • de verwerking wettelijk verplicht is;
 • wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.

Een van bovenstaande grondslagen is altijd van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor de in deze verklaring beschreven doeleinden kan Facilicom Group uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot Facilicom Group.In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
 • Voor bepaalde vacatures geldt dat het recruitmentproces wordt ondersteund door Harver. Wanneer u op een dergelijke vacature solliciteert, worden uw persoonsgegevens t.b.v. het recruitmentproces gedeeld met Harver en wordt u naar hun website doorgeleid. Het privacy statement van Harver, dat u kunt vinden op hun website, is dan van toepassing.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze verklaring vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Facilicom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Facilicom, sluit Facilicom met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging persoonsgegevens
Facilicom Group hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Facilicom Group gebruik maakt van de diensten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier, zal Facilicom Group in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Facilicom Group bewaart bovenstaande persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Indien we gegevens om gegronde redenen langer willen bewaren, bijvoorbeeld omdat binnenkort wel een passende functie ontstaat, dan vragen wij hiervoor toestemming aan de betrokkene.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaand e-mailadres (zie onderdeel “vragen & contact”). U ontvangt binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons. Soms doen zich omstandigheden voor waardoor Facilicom Group uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media
Op de websites van Facilicom Group zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Deze zijn: Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Facilicom Group houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Facilicom Group houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Facilicom Group gedeeld met derden. Om het gebruiksgemak van de websites van Facilicom te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de websites van Facilicom Group op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken. De websites van Facilicom Group maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van Facilicom geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Facilicom heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
Facilicom Group heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de websites van Facilicom Group gepubliceerd.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u via mail contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming